“Cửa Lưới Chống Muỗi Tại Quận 12, Cửa Lưới Muỗi”的版本历史

跳到导航 跳到搜索

差异选择:选中要对比的版本的单选按钮,按Enter键或下方的按钮。
说明:(当前)=与最后版本之间的差异,(之前)=与上一版本之间的差异,=小编辑。

  • 当前之前 2023年8月19日 (六) 11:43V6ktbna773 讨论 贡献 7,185字节 +7,185 创建页面,内容为“Phân loại theo cách mở cánh, cửa lưới chống muỗi dạng xếp có hai loại là mở 1 cánh và mở 2 cánh. Hiện nay trên thị trường, có khá nhiều loại cửa lưới chống muỗi khác nhau. Cửa lưới chống muỗi dạng dán thực chất chỉ là một tấm lưới dán chống muỗi mà bạn có thể dán lên ở bất cứ vị trí khung cửa nào trong nhà. Đối với cửa sổ có thể dùng tấm dá…”